زهرا سادات میرجعفری تفتی

نایب رئیس هیات مدیره


سید مسعود خالقی

رئیس هیات مدیره


سید محمد هادی خالقی

مدیر عامل


زهرا قنبری

کارشناس واحد تحقیقات بازار


محمد صادق ترابیان

مدیر واحد ارزیابی فنی و اقتصادی


سید وحید میرغفوریان

مدیر واحد بازرگانی